دبیرستان هوشمند اندیشه مبتکران

شورای دانش آموزی

رئیس شورا

آروین سلیمانی

پایه نهم

معاون شورا

علی ستوده

پایه نهم

عضو شورا

ابوالفضل خیابانی زاده

پایه نهم

عضو شورا

شاهین ضیایی

پایه نهم

عضو شورا

پارسا اسکندرنژاد

پایه نهم

عضو شورا

حسین خداداد

پایه نهم

عضو شورا

مهدیار نیرومنش

پایه نهم