دبیرستان هوشمند اندیشه مبتکران

شورای دانش آموزی

رئیس شورا

امیررضا ایقانی

پایه نهم

معاون شورا

هادی کتیرایی

پایه نهم

مسئول پیگیری

آرمین عابدی

پایه نهم

عضو شورا

علی مارتین

پایه نهم

عضو شورا

آرین رضایی

پایه نهم

عضو علی البدل

ابوالفضل کناریوندی

پایه هشتم

عضو علی البدل

دانیال امیرحسنی

پایه هشتم